โครงคอยล์ร้อน โครงคอยล์เย็น

จำหน่ายโครงคอยล์ร้อน โครงคอยล์เย็นของแอร์ประเภทต่างๆ
ทั้งแอร์ผนัง, แอร์ตั้งแขวน, แอร์เปลือย, แอร์ตู้ตั้ง, แอร์สี่ทิศทาง
โครงคอยล์ร้อนทั้งแบบ 1 ใบพัด และ 2 ใบพัด
สินค้ามีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 12,000-60,000 BTU

ตารางเปรียบเทียบขนาดและราคา โครงคอยล์ร้อนแบบ 1 ใบพัด

TYPEBTU
PRICE
แบบ 1 ใบพัดขนาด 12,000 BTU4,300 บาท
แบบ 1 ใบพัดขนาด 18,000 BTU4,700 บาท
แบบ 1 ใบพัดขนาด 25,000 BTU5,400 บาท
แบบ 1 ใบพัดขนาด 35,000 BTU7,500 บาท
แบบ 1 ใบพัดขนาด 38,000 BTU8,500 บาท
แบบ 1 ใบพัดขนาด 40,000 BTU8,500 บาท
แบบ 1 ใบพัดขนาด 44,000 BTU8,500 บาท

ตารางเปรียบเทียบขนาดและราคา โครงคอยล์ร้อนแบบ 2 ใบพัด

TYPEBTU
PRICE
แบบ 2 ใบพัดขนาด 35,000 BTU9,800 บาท
แบบ 2 ใบพัดขนาด 38,000 BTU9,800 บาท
แบบ 2 ใบพัดขนาด 40,000 BTU9,800 บาท
แบบ 2 ใบพัดขนาด 44,000 BTU10,900 บาท
แบบ 2 ใบพัดขนาด 48,000 BTU10,900 บาท
แบบ 2 ใบพัดขนาด 56,000 BTU11,700 บาท
แบบ 2 ใบพัดขนาด 60,000 BTU11,700 บาท

ตารางเปรียบเทียบขนาดและราคา โครงคอยล์เย็นแอร์ผนัง (Wall Type)

TYPEBTU
PRICE
Wall Typeขนาด 12,000 BTU3,000 บาท
Wall Typeขนาด 18,000 BTU4,000 บาท
Wall Typeขนาด 25,000 BTU5,200 บาท
Wall Typeขนาด 35,000 BTU7,600 บาท

ตารางเปรียบเทียบขนาดและราคา โครงคอยล์เย็นแอร์ตั้งแขวน (Floor & Ceiling Type)

TYPEBTU
PRICE
Floor & Ceiling Typeขนาด 12,000 BTU5,700 บาท
Floor & Ceiling Typeขนาด 18,000 BTU6,100 บาท
Floor & Ceiling Typeขนาด 25,000 BTU7,200 บาท
Floor & Ceiling Typeขนาด 35,000 BTU9,700 บาท
Floor & Ceiling Typeขนาด 38,000 BTU9,700 บาท
Floor & Ceiling Typeขนาด 40,000 BTU10,800 บาท
Floor & Ceiling Typeขนาด 44,000 BTU10,800 บาท
Floor & Ceiling Typeขนาด 48,000 BTU11,800 บาท
Floor & Ceiling Typeขนาด 56,000 BTU11,800 บาท
Floor & Ceiling Typeขนาด 60,000 BTU11,800 บาท

ตารางเปรียบเทียบขนาดและราคา โครงคอยล์เย็นแอร์เปลือย (Concealed Type)

TYPEBTU
PRICE
Concealed Typeขนาด 12,000 BTU4,200 บาท
Concealed Typeขนาด 18,000 BTU4,800 บาท
Concealed Typeขนาด 25,000 BTU5,600 บาท
Concealed Typeขนาด 35,000 BTU7,800 บาท
Concealed Typeขนาด 38,000 BTU7,800 บาท
Concealed Typeขนาด 40,000 BTU8,900 บาท
Concealed Typeขนาด 44,000 BTU8,900 บาท
Concealed Typeขนาด 48,000 BTU8,900 บาท
Concealed Typeขนาด 56,000 BTU10,200 บาท
Concealed Typeขนาด 60,000 BTU10,200 บาท

ตารางเปรียบเทียบขนาดและราคา โครงคอยล์เย็นแอร์ตู้ตั้ง (Floor Standing Type)

TYPEBTU
PRICE
Floor Standing Typeขนาด 35,000 BTU14,500 บาท
Floor Standing Typeขนาด 38,000 BTU14,500 บาท
Floor Standing Typeขนาด 40,000 BTU14,900 บาท
Floor Standing Typeขนาด 44,000 BTU14,900 บาท
Floor Standing Typeขนาด 48,000 BTU14,900 บาท
Floor Standing Typeขนาด 56,000 BTU15,800 บาท
Floor Standing Typeขนาด 60,000 BTU15,800 บาท

ตารางเปรียบเทียบขนาดและราคา โครงคอยล์เย็นแอร์สี่ทิศทาง (Cassette Type)

TYPEBTU
PRICE
Cassette Typeขนาด 12,000 BTU10,800 บาท
Cassette Typeขนาด 18,000 BTU12,200 บาท
Cassette Typeขนาด 25,000 BTU14,200 บาท
Cassette Typeขนาด 35,000 BTU15,000 บาท
Cassette Typeขนาด 38,000 BTU15,500 บาท
Cassette Typeขนาด 40,000 BTU16,800 บาท
Cassette Typeขนาด 44,000 BTU17,200 บาท
Cassette Typeขนาด 48,000 BTU17,200 บาท
Cassette Typeขนาด 56,000 BTU17,900 บาท
Cassette Typeขนาด 60,000 BTU17,900 บาท
error: Content is protected !!